Waardering:
  • 2 stemmen - gemiddelde waardering is 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Auteursrechtvoorbehoud
Rechten van de auteur
#1
Niets uit de publicatie's op dit forum mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van genealogieforum.nl worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, worden opgeslagen in een gegevensbestand of worden overgezonden, in welke vorm dan ook, elektronisch, mechanisch, door middel van opname of anderszins.

Voor geregistreerde gebruikers geldt dit voorbehoud onverkort, behoudensredelijkerwijs noodzakelijke verveelvoudigingen of openbaarmakingen
ten behoeve van de werkzaamheden voor Stichting Raamsdonks Historie.

Elk gebruik van deze informatie voor commerciele of reclamedoeleinden ofsoortgelijke activiteiten, is expliciet verboden en tegen overtreding van dat verbod zal worden opgetreden.
Genealogieforum.nl verzoekt te worden geinformeerd bij constatering van dergelijke activiteiten of enig vermoeden daarvan.

Copyrights: genealogieforum.nl

Auteurswet, geschriftenbescherming (art. 10 lid 1 sub 1).
Antwoord
Thanks given by: Deviditeme


Ga naar locatie:


Gebruikers die dit topic lezen: 1 gast(en)